Stacks Image 257322

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Staffanstorps kommun
Esarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Esarps kyrka

Författaren Carl Jonas Love Almqvist skrev 1838 i ”Kapellet” följande tänkvärda om kyrkobyggnaden i allmänhet: ”En byggnad reser sig för ögat, uppsatt utan allt annat ändamål än för kärlekens och fridens skull allenast. För ingen ekonomisk nytta är den byggd, men för andelivets oberäkneliga nytta”.

Med dessa ord i tankarna som vi nu titta närmare på Esarps kyrka, som är den största kyrkan i församlingen. Den är till sina äldsta delar från den stora kyrkobyggarperioden på 1100-talet, och den södra delen av långmuren är en rest från denna tid.
Kyrkan byggdes om 1860 efter ritningar av arkitekten vid Överintendentsämbetet Johan Fredrik Åbom, och breddades då bland annat mot norr och fick en tresidig sakristia i öser.
Fram tills att trappgaveltornet tillkom 1927 hade klockorna varit placerade i en klockstapel från 1670-talet.

Dopfuntar brukar vara de äldsta inventarierna i kyrkorna, emedan dopfatet är av yngre datum. Här i Esarps kyrka är det tvärt om. Dopfunten som är nytillverkad i kalksten tillkom vid renoveringen 1983, men pryds av ett av kyrkans äldsta bevarade inventarier, ett dopfat i mässing troligen ett tyskt arbete från 1500-talet.
Den förra dopfunten från 1800-talet i form av en ängel finns bevarad i vapenhuset.

Predikstolen är till sina äldsta delar från 1600-talet men har renoverats flera gånger. Predikstolen pryds av de fyra evangelisterna, och den sista föreställande Johannes återinvigdes så sent som 1984.

Altartavlan är målad av konstnären Christian Fredrik Krebs från Lund, som bland annat tagit starkt intryck av den danske målaren `Carl Bloch, och tavlan som han målade 1910 till 15 för Esarps kyrka är en kopia av en altartavla som Carl Bloch målade, föreställande Den gode herden.

Kyrkans orgel är byggd av Hammarberg 1929 och har 14 stämmor fördelade på två manualer och pedal. När orgeln renoverades 1992 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund byttes pneumatiken till större delen mot elektrisk traktur.
Stacks Image 257355