Stacks Image 241290

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bjuvs kommun
Ekeby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ekeby kyrka

Ekeby kyrka hade en föregångare som byggdes på 1100 eller 1200-talet, men som till stora delar revs på 1860-talet, förutom den gamla kyrkans torn, som tillkom under senmedeltiden. Även murverket från det medeltida långhuset finns delvis bevarat i västra långhusgaveln.
Under senmedeltiden byggdes också ett vapenhus vid kyrkans södra sida. Detta revs dock senare, möjligen så sent som 1765, då även kyrkans kor och absid revs och ersattes av ett rakavslutat kor.

I tornet hänger två klockor av malm. Storklocka från 1690 samt lillklocka från 1878.

Under 2010 genomgick kyrkan yttre renovering. Förutom att bland annat fasaden fått sig en upprustning har man även bytt ut trasiga takpannor, kittat och målat om fönster.

I vapenhusets nordvägg finns gravsten över landshövding Josef Falster till Gedsholms. Stenen har tidigare legat i kyrkans golv och är därför sliten och nött. Josef Falster liksom övriga ägare till godset var kyrkans patronus, med bland annat rätt att tillsätta präst, men också skyldighet att svara för kyrkans underhåll.
Vid en renovering i början av 1950-talet återfanns under mittgången tre gravkor som daterar sig till 1600- 1700- och 1800-talet. Gravkoren som tidigare har använts av ägarna till Gedsholms gods tömdes då på kistor och 2013 iordningställdes det västra och yngsta gravkoret som numera är öppet för allmänheten.

I koret finns två glasmålningar i högbränt, blyinfattat glas kallat Livets träd från 1971, skapat av konstnärerna Randi Fisher och Ralph Bergholtz. Austrailenfödde Randi hade bosatt sig i Arild i Skåne och arbetade där bland annat med sin dåvarande make Ralph i Glasverkstan på Skäret i Höganäs kommun.

Altartavlan är skapad av Ingerborg Westfelt-Eggertz och är en kopia av den danske konstnärens Carl Blochs målning Kristus Tröstaren. Hon har även målat samma motiv för Östra Ljungby kyrka.

Predikstolen med korg från 1600-talet kompletterades 1935 med underdel, trappa och baldakin efter ritningar av Svante Lech. På korgens sidor avbildas evangelisterna och kolonner i form av kvinnogestalter.

I dopfunten i sandsten som är från sent 1100-tal ligger ett dopfat av mässing, daterat till 1638 med relief av jungfru Marie bebådelse och initialerna ingraverat efter givarna Eiler Holk och Rigborg Bille, Gedsholm. Den rödaktiga färgen på dopfunten kommer dels från tidigare bemålning men även från järnoxid.

Kyrkorgeln byggdes 1957 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund, men den tredelade orgelfasaden ritades redan 1919 av arkitekten Theodor Wåhlin till en äldre orgel byggd 1865 av Sven Fogelberg.

I vapenhuset finns en gravhäll över Joseph Falster till Gedsholm, död 1562 och hans hustru Margrete Aaagesdatter.
Stacks Image 241320