Stacks Image 242864

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Västra Torups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Torups kyrka

En gammal sägen berättar att det var en storman vid namn Thor som grundlade kyrkan i Torup. En annan sägen gör gällande att man ursprungligen tänkt att bygga kyrkan i byn Hissmossa på en backe som kallas ”Höga Bjär”, men att trollen en natt flyttade byggnadsmaterialet till den plats där kyrkan står.

Kyrkan började hur som helst byggas på 1100-talet, och bestod då av ett rektangulärt långhus, lägre och smalare kor samt en liten halvrund absid längst i öster. I långhuset fanns från början två ingångar, en i vardera långväggen. Man kan fortfarande se konturer i putsen efter den norra portalen, som användes av de kvinnliga kyrkobesökarna. Den i söder, som användes av männen flyttades under 1300-talet i samband med att man utvidgade kyrkans långhus åt väster.

Under senmedeltiden slogs kryssvalv i hela kyrkan med undantag för absid och vapenhus.

1861 byggdes kyrkan om radikalt. Ett kraftigt trappgaveltorn tillkom då i väster och den nya huvudingången flyttades dit, samtidigt som vapenhuset i söder var rivet. Kyrkans huvudingång blev i samband med detta tornbygge flyttad till tornet.

Sitt nuvarande utseende fick kyrkan i början av 1900-talet, då man bland annat ersatte de tidigare fyrkantiga fönstren mot de nuvarande.

År 1662 redovisas att:”Ett smucht altare af billethuggeri” hade tillkommit och även predikstol. Dessa var omålade i 12 år fram till 1674 då de belades med guld och silver, till en kostnad av 150 daler silvermynt. Högst upp ser vi kung Christian IV:s monogram. Provinsialbildhuggaren Johan Ullberg, som hade sin verkstad i Finja, kompletterade år 1760 altartavlan med krucifix. Året därpå försåg han predikstolen med ljustak.

Dopfunten som var murad av sten och vitkalkad ersattes år 1700 med en träfunt, tillverkad av Christian Stub.

Vid invändiga restaureringsarbeten i mitten på 1960-talet framkom att målningar i kyrkan doldes under flera lager kalk . Dock återstod enbart fragmentariska delar av dessa. Den enda kvarvarande målningen i dag är ett invigningskors på triumfbågens norra sida.

Den gamla kyrkoorgeln som byggdes 1882 byggdes om 1968 av Johannes Künkel från Lund.
Stacks Image 242893