Stacks Image 289582

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Reslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Reslövs kyrka

Den första kyrkan i Reslöv uppfördes i trä på 900-talet. Den ersattes i slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet av det som i dag är grunden till den nuvarande kyrkan.

På 1200-talet byggdes valv i tornet och på 1300 -1400-talet valv i kor och långhus. Och i början av 1400-talet färdigställdes tornet, som från början var ett försvars- och förvaringsutrymme.
Redan i mitten av 1100-talet fick triumfbågen kalkmålningar. Fragment av dessa som är i två lager är synliga på vinden ovanför valven. Det övre lagret är daterat till 1150-tal vilket gör de underliggande målningarna till några av de äldsta bevarade kalkmålningarna i Skåne. Men tyvärr är dessa i mycket dåligt skick.

Kyrkan fick sin nuvarande utformning när den utvidgades med två korsarmar, den norra år 1799 och den södra 1821.

Kyrkans tornspira renoverades och kopierades 2010, men riktigt hur gammal den ursprungliga tornspiran, som nu står på kyrkogården är vet man inte med säkerhet. Eventuellt kan den vara fr
ån 1600-talet och då en av de allra äldsta i Skåne.
När man lyfte ner tornspiran fann man att korset på tornets kr
ön var tillverkat av galvaniserade vattenledningsrör som fogats samman, en konstruktionen som får anses som unik. Krönkorset som alltså är tillverkad i modern tid renoverades och placerades på toppen av den nya tornspiran.

Under svenskarna krigståg i det då ännu danska Skåne 1645 stals en stor klocka från kyrktornet och fördes till Markaryd i Småland. Den nuvarande lilla klockan är gjuten 1768 och den stora blev omgjuten 1910 av Beckman & Co i Stockholm.

Om vi nu ser oss omkring inne i kyrkan - så ser vi bland annat att det ovanför sydportalen finns en prydnadsgavel. Den kommer från en tidigare orgelfasad tillverkad 1859, byggd av Sven Fogelberg i Lund. Den orgeln ersattes 1909 av en Åkerman-orgel. Nuvarande orgel från år 1965 byggdes av den danske orgelbyggaren Troels Krohn vid Fredriksbergs Orgelbyggeri i Hilleröd, Danmark.

Predikstolen är gjord av den nordtyske träsnidaren Statius Otto eller dennes verkstad. Statius Otto hade varit verksam hos den danske kungen Kristian IV vid Frederiksborgs slott. Predikstolen skänktes till kyrkan 1630 av Tage Ottosen Thott, som då bland annat var ägare till Trollenäs.
Han skänkte också sex år senare en altartavla till kyrkan. Den ersattes 1749 med en altaruppsats av Johan Ullberg. Men kyrkan har haft flera andra altaruppsatser seden dess. Den nuvarande från 1965 är ritad av arkitekt Torsten Leon Nilsson och är liksom altaret närmast är en kopia av en altaruppsats från 1933, då altartavlan med titeln ”Jesus undervisar sina apostlar” målades av konstnären Hugo Gehlin. Han lär ha målat in både sig själv och sin hustru som två av apostlarna.

I kyrkan finns bevarar ett kors från den gamla altaruppsatsen.

Ljusbäraren är tillverkad av Reslövs kyrkvaktmästare Ulf Engfalk och togs i bruk julafton 1985.

Dopfunten som är från 11 eller 1200-talet, tillverkades i sandsten av Mårten Stenmästare och har en rödbrun kulör.
Dopfatet i driven mässing är ett holländskt arbete från 1621. Vid en restaurering i slutet av 1970-talet flyttades dopfunten från korets nordvästra hörn och fick sin nuvarande placering i långhuset norr om triumfbågen.

På södra väggen i vapenhuset hänger två tavlor "Series Pastorum" med namnen på Kyrkoherdarna i Reslövs och Östra Karaby församlingar sedan 1600-talets början. Det mest kända namnet är förmodligen Esaias Tegnér som blev utnämnd till kyrkoherde sommaren 1823. Hans tid i pastoratet blev kort, då han redan året därpå utsågs till biskop i Växjö.
Stacks Image 289618