Stacks Image 301114

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Högseröds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Högseröds kyrka

Högseröds kyrka har sedan den uppfördes på 1100–talet, byggts om ett antal gånger, men har trots detta fått behålla mycket av sin medeltida prägel. Dock förstördes det mesta av kyrkans arkiv vid en brand i slutet av 1800-talet och vi saknar därför en del kunskap om kyrkans äldre historia.
Bland annat vet man inte när det första kyrktornet byggdes.
Detta hade ersatt en tidigare klockstapel, som dock revs i mitten av 1800-talet för att ersättas av ett nytt torn på norra sidan. Kvar från den samtidigt rivna vapenhuset på södra långsidan finns resterna av portalen. Kyrkklockorna i malm är tillverkade 1680 i Malmö respektive 1744 i Kristianstad.

Under putsen i kyrkan har man bland annat i absiden återupptäckt gamla medeltida målningar. Här skymtar till vänster om korvalvet en målning som förmodligen har tillhört ett Mariaaltare. Man kan tydligt se bokstäver i runskrift som bildar ordet Maria. Att runskrift enbart hörde den förkristna vikingatiden är alltså fel. Detta sätt att skriva brukades som vi ser här långt in under medeltiden.

I muren bakom altaret har man återfunnit en målning, troligen från 1300-talet som visar ett par mansfötter och en klo. Senare under 1700-talet har väggarna målats med då tidstypiska draperimålningar.

Till dopfunten av sandsten som är från 1200-talet och har tillskrivits Torrlösagruppen, hör ett dopfat i koppar daterat till 1600-talet.

Även triumfkrucifixet är från 1600–talet, men träkorset är från 1915, då det mesta av den nuvarande inredningen kom till, som bänkar, predikstol och altare.

Altartavlan föreställande ”Vandringen till Emmaus” är målad av konstnären Herman Österlund, som var född i Högseröds socken och som också ligger begravd på kyrkogården. Österlund finns representerad både på Malmö museum och på Nationalmuseum.

Korgen på predikstolen lär tidigare ha haft pannåer. Dessa finns på de ursprungliga ritningarna, men det sägs att en första version av predikstolen, med pannåer, brann upp på snickeriet. Den predikstol man sedan byggde fick vara utan bilder.

I slutet av 1970-talet fick träinredningen sin vackra blå färg, och vid samma tillfälle köptes den nya orgeln med 15 stämmor fördelade på två manualer och pedal, byggd av Troels Krohn i Hillerød, Danmark. Kyrkans tidigare orgel från 1950, vars orgelverk var placerat i tornets bottenvåning, hade även den tillverkats av Troels Krohn och återköptes av firman när nuvarande orgel tillkom.

Den vackra läktaren är från 1600-talet och var ursprungligen läktarpredikstol, placerad i triumfbågen mellan kyrkorummet och koret. Vem som skapat läktaren vet vi inte, men kanske var det Otto Skopius eller Jacob Kremberg.
I början av förra seklet flyttades den till norra sidan av kyrkorummet och blev orgelläktare, men fick sin nuvarande placering i samband med att kyrkan restaurerades på 1950-talet under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Grabe.
Av den ursprungliga läktarpredikstolen från 1600-talet återstår idag bland annat fyra fyllningar, sex karyatider och två figurer föreställande Moses och Johannes Döparen.
Stacks Image 301143