Stacks Image 278727

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun
Norra Rörums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Norra Rörums kyrka

Norra Rörums kyrka är en relativt ovanlig kyrkobyggnad. Kyrkans orientering är osedvanlig för en sockenkyrka – altaret står i norr, inte mot öster.
Enligt en gammal sägen är kyrkan som ursprungligen byggde kring år 1200, helgad åt Sankta Anna, Jesu mormor.
Hon brukar vanligen avbildas tillsammans med Maria och Jesusbarnet. Ett motiv som kallas Alla Själv Tredje - från tyskans Anna Selbdritt.

Kyrkan har förmodligen aldrig har haft ett torn utan kyrkklockorna alltid har hängt i en klockstapel. Den nuvarande klockstapeln byggdes antagligen på 1680-talet. Vid en inventering år 1682 hade man konstaterat att dåvarande klockstapel var fallfärdig och att en ny klockstapel borde byggas. En del byggnadsdelar, såsom ekbjälkar återanvändes.
Den gamla kyrkklockan sprack återigen i början av 1700-talet och g
öts om av Lars Wetterholtz i Malmö. Denna är den nuvarande storklockan som väger cirka 500 kg.
Kyrkans lillklocka som väger cirka 350 kilo, skänktes 1728 av häradsh
övding Erich Magnus Lillienberg på Ågerup. Fram till våren 1976 ringdes de för hand.

Under årens gång har kyrkan blivit om och tillbyggd vid flera tillfällen. 1782 invigdes en tillbyggnad åt söder, den så kallade nykyrkan.
Ovanför porten finns Gustav III:s namnchiffer samt i järnsmide namnet Kemner, som var den dåvarande kyrkoherden.

Ungefär vid samma tid byggdes ett kraftigt gravkor mot norr för dåvarande ägarna till Ågerups fideikommiss, Anders Daniel Stiernclou-Lillienberg. Den övre vånings på gravkoret var öppen inåt kyrkan och fungerade som så kallad herrskapskyrka, men är numera sakristia.

På 1830-talet gjordes en större ombyggnad och kyrkan fick sin nya orientering, sitt nuvarande utseende fick dock kyrkorummet på 1950-talet, i huvudsak efter förslag från domkyrkoarkitekt Eiler Graebe. En altarprdikstol som varit placerad ovanför altaret eftersatte med den nuvarande predikstolen från början av 1600-talet som åter togs bruk.
Vid uppgången till predikstolen finns exempel på en äldre bänkinrednings dörrar samt fragment från en altaruppsats från slutet av 1500-talet.

Altarprydnad blev i stället kyrkans triumfkrucifix från 1500 talet. Ovantill finns fortfarande baldakinen från den tidigare altarpredikstolen.

I kyrkan hänger fyra huvudbanér som minnesmärken över några ur släkten Lillienberg.

Kyrkans sandstensdopfunt är lika gammal som kyrkan. Tillhörande dopfat, med bebådelsen i relief, är från 1500-talet.

En modell av ett fartyg hänger mitt i kyrkan, något som främst är vanliga i kyrkor utmed kusterna. Förklaringen att skeppet finns här i en kyrka långt från kusten är att Albin Olsson som var kyrkoherde här mellan 1910 och 1939 var född i Höganäs. Han var van vid att se så kallade votivksepp i kyrkor och då han saknade ett sådant skepp här införskaffade han detta skepp. Något votivskepp är det alltså inte. Dessa skepp skänktes ju som en gåva från någon som vanligen klarat sig ut svår sjönöd, som ett tack till gud. Skeppet här i Norra Rörums kyrka är ett rent prydnadsskepp.

Sin första orgel fick Norra Rörums kyrka 1857, byggd av A W Lundahl i Malmö. Denna ersatte 1960 med den nuvarande som är byggd av Troels Krohn i danska Hilleröd.
Stacks Image 278754