kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lunds kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hällestads kyrka

Hällestads kyrka byggdes på 1100-talet, och på 1400-talet slogs valv, och i långhusets tre valv finns medeltida kalkmålningar utförda omkring 1460 av den så kallade Vittskövlemästarens, Nils Håkanssons, verkstad. Motiven är ett gott exempel på ”Biblia pauperum” det vill säga ”De fattigas bibel”.
Bilderna blev en pedagogisk del i prästens predikan för alla de som inte kunde läsa eller som inte hade råd med en bibel.

Samtliga åtta valvytor återger scener ur passionshistorien, det vill säga Jesus lidandes historia.

Berättelsen startar i det mittersta kryssvalvets norra valvtravé och går sedan medurs runt kryssvalvet. Den fortsätter sedan i det västliga kryssvalvets östra valvtravé och går även här medsols. Viken här bland annat se Jesus intåg i Jerusalem med Herodes väntar vid stadsporten, Jesus i bön i Getsemane trädgård medan lärjungarna sitter halvsovande. Och här instiftandet av den heliga nattvarden.

När Svenskarna under general Gustaf Horn slog till mot den danska byn Torna Hällestad i oktober 1644 lär det ha varit en massaker där nästan hela befolkningen dog. En händelse som går under namnet ”blodbadet i Hellestad”.
Senare under vintern 1644-1645 brände den svenska armén ner prästgården i Dalby, vilket gjorde att Hällestad blev moderförsamling i pastoratet och var så i cirka 300 år - fram till 1923.

Även senare har Torna Hällestad drabbats av ödeläggelse. 1748 ödelades stora delar av byn i en stor brand och kyrkan skadades då delvis invändigt. Och ännu en eldsvåda drabbade Hällestad 1883. Vid båda dessa eldsvådor förstördes kyrkans arkiv och det finns därför inte mycket historiska fakta att tillgång kring kyrkans tillkomst och utbyggnad.
Vi vet dock att kyrkan byggdes ut åt väster på 1400-talet. Och under 1800-talets mitt byggdes kyrkan ut med korsarmar, nytt kor och tresidig sakristia.

En av kyrkans präster, Nils Wanngren var ursprungligen snickare. Ett yrkeskunnande han utnyttjade då 1901 byggde kyrkans altare, som ritades av arkitekt Henrik Sjöström. Han ritade även altaruppsatsen som tillkom samtidigt som altaret.

Dopfunten tillverkades i sandsten 1961 av stenhuggare Eric Johansson i Dalby. Johansson skänkte dopfunten till kyrkans som minne över hans konfirmation i Hällestads kyrka.

Predikstol och ljudtak tillverkade 1752 av träsnidaren Johan Ullberg. Sidorna är försedda med skulpturer förställande kvinnliga figurer med attribut i form av en orm, en kalk, en fågel och ett barn. Figurerna representerar de fyra dygderna: Prudentia (visheten), Fides (tron), Spes (hoppet) och Amor (kärleken). Den sexkantiga baldakinen som hänger ovanför predikstolen är prydd med sex sköldar. En av dessa sköldar är dekorerad med lejonklor och tre rosor. Vapnet tillhör Wilhelm von Beckern från Västra Tvets gård som begravdes i Hällestad kyrka 1733.

Orgeln byggdes 1974 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Fasaden i ek från 1903 är ritad av Henrik Sjöström.

I yttermuren finns ett par runstenar som är huggna på 900-talet och som är resta över en hövding vid namn Toke. Han kämpade med sina hirdmän under Harald Blåtand mot Erik Segersäll vid Fyrisvallarna utanför Uppsala. Inne i kyrkan hänger en tavla där runorna är avbildade och tolkade.