Stacks Image 236663

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Östra Ljungby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Östra Ljungby kyrka

När nuvarande Östra Ljungby kyrka uppfördes vid slutet av 1850-talet ersatte den en tidigare medeltida kyrka, som ska ha varit byggd på samma plats som den nuvarande.
Eftersom man bara cirka tio år tidigare hade byggt en nytt torn på den gamla kyrkan behöll man detta när man uppförde den nya kyrkan.

Först anlitades A. J. Hallberg att upprätta ritningar, men sedan denna ombyggnad visad sig bli för dyr omarbetades förslaget av Hallbergs konkurrent Anders Haf, som förutom kyrkan i Östra Ljungby även ligger bakom ombyggnaden av kyrkorna i Bårslöv och Rebbelberga. Ritningarna granskades och godkändes av den senare stadsarkitekten i Stockholm Ludvig Hedin som då var verksam vid Överintendentsämbetet.

En stor invändig restaurering skedde 1908 efter förslag av Theodor Wåhlin, som i sin roll som domkyrkoarkitekt var inkopplad i flera liknande uppdrag. Då tillkom bland annat ny öppen bänkinredning, samtidigt som predikstolen flyttades fram i koret, efter att tidigare ha varit placerad mellan långhusets två östligaste fönster.

Kyrkan restaurerades också i mitten av 1960-talet och början av 1980-talet.

Predikstolen som har snidade evangelistfigurer är från 1600-talet.

Dopfunten av sandsten är från 1200-talet, och står på ett kraftigt stenfundament som tillverkades i samband med en restaurering i mitten av 1960-talet. Det tillhörande dopfatet i mässing är från senare delen av 1500-talet.

Altartavlan är en kopia av den tavla som finns i Sankt Jacobs kyrka i Köpenhamn, utförd av dansken Carl Bloch. Tavlan kallas Christus Consolator, alltså Kristus Tröstaren och är målad av Ingeborg Westfelt-Eggertz. Hon har även bland annat gjort samma tavla för Ekeby kyrka ett par mil åt söder.

Framför orgelläktarens barriär finns den ursprungliga altarprydnaden, ett altarkors, utfört 1861 i förgyllt trä.

Den nuvarande orgeln med två manualer och pedal, är från slutet av 1920-talet och tillverkad av A Magnussons orgelfabrik i Göteborg.

Den tidigare orgeln som numera är placerad i koret dateras till 1707, och kröns av kung Karl XII´s namnchiffer. Den är skapad av den tyske instrumentmakaren John Georg Arndor. För fasadens sniderier svar bildhuggaren Petter Norman från Kristianstad.
Kororgeln kom till Östra Ljungby 1861, sedan den inköpts från Osby församling. Instrumentet hade ursprungligen beställts dit av kyrkoherden Petrus Thomaeus. Sedan Ardnor gjort verket halvfärdigt, transporterades det från Tyskland till Osby där orgelbyggaren och hans gesäll inackorderades hos kyrkoherden. Trots att arbetet tog långt mer tid än beräknat, åtnjöt de hela tiden gratis logi, och som tack för Thomaeus vänlighet lade Arndor ytterligare en stämma till verkets överenskomna åtta.

På gamla kyrkogården hittar vi bland annat en granitobelisk över riksdagsmannen Sven Rosenberg. Han utbildade sig till folkskollärare och förärades med en guldmedalj för sina insatser, framför allt i kampen för ett enhetligt skolsystem i landet. Som riksdagsman har Rosenberg rekord i antal riksdagsanföranden för en debutant, omkring 450 första året.
Stacks Image 236694