Stacks Image 247330

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Odarslövs kyrka (avlyst)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Odarslövs kyrka (avlyst)

Odarslövs kyrka används inte längre som kyrkobyggnad, men måste ändå underhållas eftersom byggnaden inte får rivas.

Kyrkan som har sitt ursprung i 1100-talet, byggdes om på 1800-talet under ledning av Carl Georg Brunius. Bland annat fick då tornet sin påbyggnad av rött tegel. Brunius var bland mycket annat, professor i grekiska, prästvigd, ledamot i Lunds domkyrkoråd och sedermera domkyrkoarkitekt. Han var därtill landets främste förespråkare för ett återupptagande av medeltida arkitekturstilar. Odarslöv var en av Carl Georg Brunius sista restaureringar, och kyrkan exemplifieras den enligt honom ideala medeltidskyrkan, nämligen en korskyrka med väl tilltagna korsarmar och en påtagligt symmetrisk disposition.

I vapenhusets nordvästra hörn finns en gråmålad spiraltrappa som leder till tornvåningarna och kyrkvinden.

Det altare som Brunius låtit installera ersattes 1936 av ett nytt med en altartavla målad av konstnären Gunnar John.
Altartavlan hade titeln ljusets seger över mörkret och föreställde Kristus återuppståndelse med Kristus mot en soluppgång omgiven av återuppstående människogestalter.

Dopfunten var från 1100-talet, förmodligen utfört av Mårten Stenmästare emedan dopfatet var från 1500-talet med Tysklands riksvapen i botten.

Predikstolen med baldakin i trä är placerad i korsmittens sydöstra hörn och tillverkades i samband restaureringen på 1860-talet.

Hösten 1990 stängdes kyrkan på grund av rasrisk och den 17 november 2002 avlystes den. Eftersom byggnaden även är angripen av mögel och svamp skulle det kosta tiotals miljoner att renovera kyrkan, något som församlingen inte har råd med, eftersom man har fem andra gamla kyrkor att ta hand om.
Byggnaden är alltså inte längre att betrakta som kyrka, men kyrkobyggnaden och dess kyrkogård lyder alltjämt under 4 kap. kulturmiljölagen.

Orgeln som byggdes 1904 av Eskil Lundén i Göteborg, spelades vid avlysningsgudstjänsten. Och 2004, alltså exakt 100 år efter att den kom på plats i kyrkan, kunde arbetet med att flytta ut orgeln inledas. Den monterades ned och sattes senare upp i Västra Hoby kyrka, där den invigdes den 14 november 2004.

Orgelfasad liksom bänkinredning och altaruppsats är flyttade till en svensk-estnisk församling, Sankt Michaels församling, i ett kapell på Nargö i Estland.

Kvar av den fasta inredningen finns idag endast några få inventarier. I kyrkan förvaras tillfälligt inredning som avlägsnats från andra kyrkor i kontraktet.

Västra Odarslövs kyrkogård är 2015 alltjämt i bruk, trots att kyrkan avkristnats.
Stacks Image 247357