Stacks Image 236501

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Österlövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Österlövs kyrka

Den första tidigmedeltida kyrkan på platsen revs i mitten av 1870-talet när den nuvarande kyrkan byggdes efter ritningar av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall.
Bygget bekostades av den dåvarande ägaren till Karsholms slott, Michael Treschow. Från mitten av 1600-talet och ända fram till 1921 hade ägaren till Karsholm patronatsrätt till Österslöv.

Helgo Zettervall var en omstridd arkitekt - men Benkt Olen som tidigare var kyrkoherde i församlingen och expert på Helgo Zettervalls arkitektur, har sagt: ”Det råder ingen tvekan om att vår kyrka med dess rika arkitekturformer och genomtänkta rumsuppfattning är en verklig pärla i denne begåvade arkitekts produktion av sakral arkitektur”.
Och när biskopen i Lund Vilhelm Flensburg invigde kyrkan den 25 maj 1878 lovprisade han kyrkan och ansåg att den var byggd i ”ädel stil, rymlig och prydlig och i alla avseenden förträfflig.”

Alla spår efter den gamla medeltida kyrkan är borta, men mellan den nuvarande kyrkan och gamla prästgården har man placerat fem liggande gravhällar för att markera platsen för den gamla kyrkans kor. Det kapillär är förmodligen inte från kyrkan utan kommer från Roskildebiskopen Niels Jakobsen Ulfelds fädernesgård som på 1300-talet låg väster om den gamla kyrkan.

Österslövs gamla prästgård daterar sig för övrigt till slutet av 1600-talet och är en av Sveriges äldsta bevarade prästgårdar och den äldsta bevarade prästgården i Skåne. Sedan 1981 är prästgården byggnadsminnesförklarad.
Något längre bort står också ett antal numera fridlysta idegranar som enligt uppgift kan var nästan 1000 år gamla!

På både den södra och norra korväggen, liksom på andra ställen i kyrkorummet finns en serie målningar på träpanåer, daterade till 1600-talet.

På norra korväggen finns ett praktfullt barockepitafium över prosten Lars Blanxius som dog 1713, hans hustru och fyra barn.

Den gamla kyrkans äldsta dopfunt som är från omkring år 1200, finns numera placerad i Karsholms slottspark. Dopfuntsfoten återfinns i Lunds Universitets Historiska Museum.
Den dopfunt som finns i kyrkan är liksom baldakinen tillverkad någon gång mellan slutet av 1500-talet och mitten av 1600-talet. Baldakinen som tidigare låg som lock på dopfunten och hissades upp vid dop, är krönt av en duva och prydd med målningar av Kristus och de fyra evangelisterna.

I sakristian har ljusinsläppet lösts på en ovanligt men i sammanhanget kanske passande sätt. Dagsljuset kommer nämligen ovanifrån.

När kyrkan 1958 fick en ny orgel, byggd av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund ersatte denna en tidigare orgeln byggd 1879 av D Köhne i Köpenhamn.
Stacks Image 236532