Stacks Image 255164

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Bäckaskogs slottskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bäckaskogs slottskapell

Det sägs att när klostret i Vä brann ner i början av 1200-talet begärde munkarna där att få flytta till en plats där det var
bättre tillgång på skog och vatten. De fick då förslaget att flytta hit - till näset där både "bäck och skog" fanns.
De äldsta delarna av det nuvarande slottet härstammar alltså från detta kloster.

Kyrkan, som var klostrets viktigaste byggnad ingår i den norra längan, som är äldre än den västra.

Kyrkan finansierades med hjälp från ett annat danskt kloster, vars biskop anbefallde fyrtio extra avlatsdagar för var och
en i stiftet. Avlatsbrevet är daterat i juli 1278.

Den äldsta kyrkan hade en rektangulär plan, och täcktes av ett flackt sadeltak med trappstegsgavlar. Invändigt var den
byggd med kryssvalv och avdelad i två rum, ett för munkarna och ett för lekmännen.

Under reformationen drogs klostret in till danska kronan och gavs då som förläning till Gert Ulfstand och så småningom
hamnade slottet i den danska ätten Ramels ägo. Under åren 1584 till 1653 byggdes det gamla klostret om till en befäst
slottsanläggning, och Bäckaskog fick då sin nuvarande utformning med den kringbyggda gården. De västra hörntornen
byggdes upp under denna tid.

Den danska ätten Ramel fick behålla godset även efter att Skåne tillföll Sverige, till 1677 då Bäckaskog blev svenskt
kronogods. Året därpå flyttade fältmarskalk Rutger von Ascheberg in på slottet, Han hade, efter kungen, det högsta
befälet över trupperna i Skåne och dessutom fick han ansvaret för "försvenskningen" av Skåne.

Klosterkyrkan från 1280-talet byggdes vid 1700-talets slut om till vagnslider och sädesmagasin, och man tog upp en
infart till borggården rakt genom byggnaden. Portgången finns kvar men i övrigt har kyrkan delvis blivit återställd. I dag
används den restaurerade lokalen vid dop och vigslar.

Längst bak i kapellet finns ett par textilier skapade av Gullvi Wikström.

1935 blev slottet statligt byggnadsminne och från mitten av 1900-talet arrenderades det av Gustaf Ferlenius som gjorde
slottet till en turistattraktion. I dag förvaltas slottet av Statens Fastighetsverk.
Stacks Image 255195