Stacks Image 286918

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborg kommun
Lilla Isie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lilla Isie kyrka

Den nuvarande Lilla Isie kyrka uppfördes på den då nyanlagda begravningsplatsen i slutet av 1850-talet.
Kyrkan byggdes i så kallad nyromansk stil efter ritningar av före detta byggmästaren Magnus Cederholm, som under sin tid som byggmästare ofta blev anlitad av professor Carl Georg Brunius. Påverkad som han var av Brunius arkitektur
återspeglar sig detta i de medeltidsinspirerade dekorativa detaljerna som finns i kyrkan exteriör. Magnus Cederholms
son byggmästaren Johan Cederholm svarade för uppförandet av kyrkobyggnaden.

Den nya kyrkan byggdes då den gamla kyrkan i Lilla Isie by blivit för liten för den stadigt växande befolkningen.
I början av 1800-talet bodde cirka 600 invånare i socknen och drygt 70 år senare hade man mer än 900 invånare. Den
gamla kyrkan som också låg i utkanten av socknen var dessutom i mycket dåligt skick.

Placeringen av den nya kyrkan vållade debatt då invånarna i Västra Torps by menade att kyrkan borde placeras där då
den byn vuxit i förhållande till Lilla Isie by och också låg mer centralt i socknen. 1855 godkänns köpebrevet av mark för
den nya kyrkan och dess kyrkogård.
Den gamla kyrkan revs i mars 1857 och auktion hölls på en del av byggnadsmaterialet och inredningen, bland annat
fönster och kyrkbänkar.

Den nya kyrkan invigdes den 8 augusti 1858.

Kyrkan har sedan uppförandet förändrats mycket litet till sitt yttre, men invändigt har ett par ändringar
genomförts. Bland annat har golven och bänkinredningen bytts ut.

Från den gamla medeltida kyrkan har man bevarat dopfunten som nu står vid söderväggen i koret. Den är den enda funten med kvadratisk grundform. Dopfatet är från 1600-talet.

Altartavlan som skänktes till kyrkan 1883 är målad av konstprofessorn Mårten Eskil Winge och föreställer Jesus och
Marta, som var Lasaros syster och som finns omnämnd i både Lukasevangeliet och i Johannesevangeliet.

Predikstolen blev färdig till kyrkans invigning 1858.

I kyrkan finns ett Carl XI:s vapen från 1697. Ett kungamonogram som sattes upp i alla Skånska kyrkor efter freden i Roskilde för att påminna befolkningen att de nu inte längre var danskar utan lydde under den svenska kungen.

Kyrkans första orgel byggdes 1881 av V Lundahl i Malmö. Denna ersattes med den nuvarande 1966, byggd av orgelfirman Künkel i Lund.
Stacks Image 286945