Stacks Image 289812

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Rängs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Rängs kyrka

Innan Rängs kyrka renoverades på 1880-talet såg kyrkan invändigt väldigt annorlunda ut. I kyrkan då fanns då ett medeltida valvsystem uppburet av tre pelare som var placerade mitt i kyrkan.
Ett altare var fyrkantig, de andra åttakantiga och tillsammans bar de upp sex korsvalv, vars valvribbor gav ett
märkligt spel av linjer och skuggor.
Koret som var betydligt längre på 1200-talet, avslutades med en absid, som revs på 1400-talet och ersattes av en tillbyggnad med den nuvarande tresidiga östväggen. Den är byggd av tegel - liksom tornet från 1520.

Vid restaureringen på 1880-talet raserades hela det medeltida valvsystemet enligt arkitekten Helgo Zettervalls önskan
att skapa ett ”lutherskt” kyrkorum där inget skymde prästen. Det gamla altaret togs bort, liksom dopfunt och predikstol – och förvaras numera på Kulturen i Lund.
Också två skulpturer från den gamla kyrkan i Räng finns bevarade på Historiska Museet i Lund. Den äldsta är av Jungfru
Maria, kallad Madonnan från Räng, daterad till 1225 – 1250 och en gruppbild från 1400-talets mitt: Anna själv tredje,
där Jesu mormor Anna håller Jesusbarnet i famnen.

I vapenhuset i tornet finns flera minnestavlor, bland annat ett praktfullt skulpterat epitafium över Petrus Wankif, prost i
Räng i början av 1700-talet.

Här finns även den Lovénska släktens minnestavla, där man läser att släkten Lovén var kyrkoherdar i Räng i flera generationer, något som vi också kan se på den ena av de två Series Pastarum som finns direkt innanför dörrarna in till kyrkorummet.
Prästerna vilar bland annat tillsammans med sina hustrur under en praktfull gravsten direkt norr om kyrkan.

Dekoren i kyrkan är skapad av målaren Svante Thulin, som var en av landets då mest framstående dekorationsmålare.

Han har även skapat porträttmedaljongerna i kortaket över altaret, där vi ser de fyra evangelisterna Matteus, Marcus, Lukas och Johannes som inramar en bild på Kristus.
Texten på Kristusbilden lyder: Ego sum Via et Vertias et Vitae; Jag är Vägen Sanningen och Livet.

Ljuskronan från senare delen av 1800-talet är gjord av järnmalm och är en av två exemplar i Sverige.

1752 sattes en orgel upp byggd av orgelbyggaren och guldsmeden Christian Fredrik Hardt som också var organist i Sankt Petri kyrka i Malmö. Orgeln här var en av totalt cirka tio orglar som han byggde. Rängs kyrka har haft ett flertal orglar sedan dess.
2003 gjorde Tostareds kyrkorgelfabrik i Västergötland en omdisponering av en orgel från 1968, byggd av Frederiksborg Orgelbyggeri. Då återställdes bland annat några stämmor från en orgel byggd 1881 av Rasmus Nilsson i Malmö.
Stacks Image 289848