Stacks Image 285354

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Gylle kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Gylle kyrka

Gylle kyrka byggdes ursprungligen på medeltiden, men har genomgått flera större ombyggnader. Och trots årtalet 1294 på tornet är detta från senare delen av medeltiden, och har reparerats flera gånger. Bland annat förstärktes tornet 1812 med 38 järnankare.

Kyrkan förändrades markant när man 1875 byggdes ut långhuset österut samt byggde ett nytt kor

I tornet hänger en stor kyrkklocka som gjöts 1850 av Liljendahl i Stockholm, och som då ersatte en då hundra år gammal skeppsklocka. Här hänger också en klockan från 1948 gjuten av M & E Ohlsson i Ystad.

När vi träder in i vapenhuset ser vi den gamla kyrkklockan från 1200-talet som då ersattes.

I vapenhuset finns även Karl XI:s vapen från 1689.

På norra väggen i långhuset hänger ett krucifix av snidad ek från andra hälften av 1400-talet.
Under på väggen finns en mässingsrelief över syndafallet, som enligt kyrkans inventarieförteckning från 1926 är en del av ett dopfat från 1500-talet.

På norra sidan i koret finns vad som verkar vara en stor mörk gravsten, men som i själva verket är ett Series Pastorum som sattes upp i mitten av 1700-talet av dåvarande kyrkoherden Johannes Pflucht. Här redovisas prästerna i Gylle församling från tiden efter reformationen fram till och med Johannes Pflucht. Den latinska texten lyder översatt ”Livet är en förberedelse för döden”.

Altaruppsatsen dateras till cirka 1580, och kan som förebild haft den altaruppsats som tillverkades för Lomma kyrka några årtionden tidigare. Altartavlorna som oftast enbart försågs med bibeltexter i guld på svart botten, övermålades i regel på 1700-talet med scener ur Jesu liv. Också tavlorna i Gylle hade troligtvis ursprungligen bibeltexter men övermålades senare, kanske redan under 1600-talet med de nuvarande motiven. Dessa övermålades i sin tur på 1700-talet. De ursprungliga målningarna som vi kan se idag togs fram vid en restaurering 1936.
Den latinska texten på de nedre fälten lyder översatt ”Idag har en Frälsare blivit född åt eder och han är Kristus, Herren.”
Bildfälten i nedre raden har motiv från Jesu födelse i mitten, evengelisterna Matteus och Markus till vänster och Lukas och Johannes till höger. Övre raden visar i mitten korsfästelsen och de bibliska gestalterna Moses med lagens tavlor till vänster och Johannes döparen med lammet till höger. Baldakinen har en målning av den triumferande Kristus. Den latinska texten lyder översatt: ”Se, Guds lamm, som borttager världens synd.”

Över predikstolen som inköptes 1746, hänger en baldakin som inköptes samma år från Hököpinge kyrka av dåvarande kyrkoherde Pflucht. Duvan som hänger under baldakinen har tidigare hängt i en medeltida ljuskrona av järnbleck, som uppsattes som baldakin över kyrkans dåvarande dopfunt.

Den nuvarande dopfunten av trä tillkom i samband med en omfattande om- och tillbyggnad som genomfördes 1875.
Troligen kasserade samtidigt församlingens medeltida dopfunt av sten. Den åttakantiga dopfunten flyttades till sin nuvarande plats på 1950-talet, efter att tidigare ha stått i korets nordvästra hörn. I dopfunten ligger ett dopfat av mässing från 1689.

I kyrkans golv finns en del gravhällar. Bland annat över Cathrine Nielsdaater som dog 1674, 31 veckor gammal, och troligen dotter till Niels Svendsen Kjerrulf som var kyrkoherde i Gylle 1657-1684 - alltså just under de mest besvärliga åren efter att Skåne blivit en del av Sverige.

En annan sten är från 1730 över barn och hustrur till Jakob Klingenberg, som var kyrkoherde i Gylle 1719-1740.

Kyrkan fick sin först orgel 1839 byggd av L Larsson i Malmö. Ritning till orgelfasad och läktare upprättades av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson vid Överintendentsämbetet. Orgeln ersattes 1923 med en ny byggd av av Olof Hammarberg i Göteborg, men fasaden från den gamla orgeln bevarades. Orgeln byggdes senare om 1990 av Finn Krohns Orgelbyggeri i Danmark.
Stacks Image 285381