Stacks Image 261942

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Igelösa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Igelösa kyrka

Det sägs att när Igelösa kyrka byggdes på 1100-talet uppfördes den med överblivet material från domkyrkobygget i Lund, men för ditt finns inga säkra bevis.

Som så många andra kyrkor så välvdes kyrkan på 1400-talet, samtidigt som man reste tornet. En ritning från mitten av 1800-talet visar att tornet då hade en invändig trappa förlagd i den södra muren. Trappan revs sannolikt när kyrkan byggdes om 1859 under ledning av domkyrkoarkitekten i Lund Carl Georg Brunius.
På triumfbågväggen mot koret och på korets östra vägg fanns tidigare målningar, och delar av målerierna är ännu synliga från vinden.

Ovanför kyrkans huvudingång finns en gjutjärnsplatta från 1859 med två vapensköldar som tillhör släkten Gyllenkrok och troligen släkten Fock, och som som påminner besökaren om det historiska patronatsförhållandet till Svenstorp.

På 1600-talet tillbyggdes gravkoren i söder. Den ena koret beläget under golvet kallades ”den danska graven”, men de kistor som fanns där togs bort i början av 1900-talet. Gravkammaren som fortfarande finns kvar kan nås genom en lucka på södra utsidan av gravkoret.
Igelösa kyrka har varit gravkyrka för de tidigare ägarna till Svenstorps slott och deras familjer. Det var i slutet av 1500-talet som den danske hovdamen Beate Hvitfeldt lät uppföra renässansslottet Svenstorp, och senare troligen även själva gravkoret.
Beate Hvitfeldt, vars skulptur vi kan se i gravkoret, var änka till Knud Ulfeldt från Svenstorp som också finns avbildad där.
Knud Ulfeldts och Beate Hvitfeldts gravhäll finns kvar, placerad under golvet i koret direkt framför altarringen, och återupptäcktes då man i början av 1960-talet skulle installera elektrisk värme i kyrkan.

Till höger, i det Gyllenkrookska koret, som ligger ovanför den så kallade ”danska graven” finns två sarkofager av kolmårdsmarmor som innehåller stoftet av landshövdingen baron Axel Gyllenkrook och dennes hustru. I gravkoret finns förutom kistplåtar även bland annat ett huvudbanér över friherre Axel Gyllenkrok från 1700-talet. Bland annat ätten Gyllenkroks vapen finns även på några kyrkbänkar längst fram i kyrkan. Fram till 1922 var ägarna av Svenstorps och Björnstorps fideikommiss kyrkans patronus.

På södra väggen i kyrkorummet finns också ett huvudbanér från 1700-talet över friherren Josua Stjernblad, som var gift med Beate Hvitfeldt, som efter hans död gifte om sig med Knud Ulfeldt.

Altaruppsatsen och predikstolen kom till kyrkan 1732. Altaruppsatsen är tillverkad i barockliknande stil och innehåller två målningar. Den undre föreställer instiftandet av nattvarden, och är målad av Göteborgskonstnären Johan Johansson Ross den äldre. Den övre tavlan föreställer Kristi dop.

På predikstolen finns följande citat hämtat från Lukasevangeliet: Saliga är de som höra Guds ord och gömma det.

Dopfunten som är lika gammal som kyrkan är fyrkantig, till skillnad från många andra äldre dopfuntar i Skåne som brukar vara runda. Dopfatet av mässing tillverkades under 1500-talet, och i dess botten finns ett tyskt vapen och inskriptionen ”Got sei mit uns” - alltså ”Gud vare med oss”.

Den nuvarande mekaniska orgeln som invigdes 1955 är byggd

Orgeln som byggdes av Wilhelm Hemmersam i Köpenhamn, innehåller några äldre pipor från den föregående orgeln. Av de totalt 82 orglar Wilhelm Hemmersam byggde var ett 25-tal avsedda för kyrkor i Sverige. Hans orglar finns även i Norge, Finland och Färöarna.

I tornet finns två klockor. På den stora finns följande inskription: ”Denna klocka blev omgjuten i Malmö av Lars Olofsson, år 1803. På Majoren Friherren Axel Ture Gyllenkrooks, Herre utav Svenstorp och Björnstorp bekostnad”. Den lilla klockan byttes ut i mitten av 1800-talet, men gick sönder efter bara tio år.
Så småningom lät man av metallen gjuta en ny klocka som invigdes 1970, i samband med att man installerades el-mekanisk klockringning.

Till kyrkan hör också berättelsen om en stor silverskatt, den så kallade Igelösaskatten, bestående av över 2 000 mynt, som är cirka 900 år gamla. När dessa hittades i samband med en gravsättning 1924 blev den lilla församlingen riksbekant. Fyndet som innehöll mynt som till största delen var av anglosaxiskt ursprung, låg omgivna av murket trä, rester från en trälåda.
Stacks Image 261973