Stacks Image 296990

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun
Hällaryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hällaryds kyrka

Hällaryds kyrka som är ritad av arkitekten Helgo Zettervall, men delvis omarbetad av byggmästaren Fredrik Bergström invigdes den 10 augusti 1878, och ersatte då en äldre medeltida kyrka som låg något norr om den nuvarande.

Från denna första kyrka finns förutom ett fåtal stenar även bland annat bevarad en svensktillverkad, sexsidig dopfunt av snidat trä från 1649. En forskare från Stockholms universitet som har skrivit en avhandling i ämnet heraldik berättar där om prosten Koch och hans hustru Karin Hansdotters vapensköldar på dopfunten. Prostens sköld har temat liv och död och hustruns livets vatten. På de övriga sidorna finns avbildade Adam och Eva i Paradiset, två fruktmotiv och en änglabild.
Själva dopfatet i mässing från andra hälften av 1600-talet är rikt graverat. Inskription på brättet är hämtat ur Markusevangeliets 14:e kapitel. I botten syns prostparets vapensköldar.

Vid ingången till kyrkorummet finns ett epitafium, alltså en minnessköld över kyrkoherden Matz Jörgen Koch med familj.

Kyrkans orgel är byggd 1902 av G A Setterqvist & Son i Närke, och har renoverats vid tre tillfällen, på 1940, 1960 och 1980-talet. Alla gånger av Mårtenssons.

En restaurering av kyrkan skedde 1925 efter förslag av arkitekten vid Byggnadsstyrelsen och senare professorn vid Chalmers tekniska högskola Melcior Wernstedt. Han gjorde ett stort antal ändringar i möblering, dekor och färgsättning, men kyrkan har senare delvis återrestaurerats under ledning av Hanna Viktorsson från Karlshamns, som var flitigt verksam i Blekinge under 1970-talet. Hennes färgsättning ansluter som regel till den ursprungliga, även om den är något ljusare.
Stacks Image 297021