Stacks Image 301101

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Högs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Högs kyrka

Det byggdes flera hundra kyrkor i Skåne under 1100-talet. En av dessa var Högs kyrka. De flesta av dessa kyrkor fick valv på 1400-talet, men Högs kyrka försågs med valv relativt tidigt, redan under andra halvan av 1200-talet.

På 1720-talet var tornet i så dåligt skick att det hotade att rasa, och man rev då de övre våningarna. Den nedre välvda våningen bevarades och täcktes med ett blytak. Redan efter 60 år reparerades tornmurarna på nytt.

I början av 1800-talet utvidgades det norra vapenhuset mot öster och försågs med bänkar och läktare. Kyrkans huvudingång flyttades till västfasaden.
När domkyrkoarkitekt Carl Georg Brunius besökte kyrkan 1840 gav han anvisningar för hur ett nytt torn ska se ut. Året efter uppfördes det nya tornet på resterna av det gamla, byggt efter ritningarna upprättade av Jacob Wilhelm Gerss vid Överintendentsämbetet som följde Brunius anvisningar.

1891 utfördes en omfattande renovering och ombyggnad av kyrkan. Handlingarna upprättades av lundaarkitekten Henrik Sjöström, som hade varit elev hos den mera berömde Helgo Zettervall i Lund.

Mot slutet av 1950-talet tog man fram figurativa kalkmålningarna i koret. Dessa är förmodligen skapade av den så kallade Everlövsgruppen och dateras till 1400-talets slut. Men troligen har måleriet längs bågar och ribbor tillkommit redan på 1200-talet.

Altaruppsatsen härstammar troligen från 1590-talet, medan altaranordningen med fyra tavlor är från 1891, målade av konstnären Fredrik Krebs, som var en flitigt anlitad porträttmålare, men som även dekorerade ett tjugotal kyrkor i Skåne.
Fredrik Krebs var också en av grundarna av den teosofiska logen i Lund. Teosofin som var populär vid förra sekelskiftet, strävade efter att förena alla världsliga religioner. Konstnären Fredrik Krebs har gjort ett antal målningar, bland annat altartavlor och målningar i Knästorps och Esarps kyrkor i Skåne, där han smugit in den hinduiske guden Shiva. Dock har han inte tagit sig denna frihet här. Målningarna visar korsfästelsen, uppståndelsen, syndafallet och utdrivandet ur paradiset.

Krucifixet i mässing med figurer i silver som står på altaret är tillverkat i Wien 1953.

Ett processionskors, tillverkat 1999 i alm av snickaren Karl-Axel Persson från Hög hör också till kyrkan. Träet har växt på Ättehög som alléträd. På korset finns en text som beskriver tillverkningen.

Krucifixet på norra väggen i tillbyggnaden är från 1725, gjort av kontursågade sammanfogade brädor. Bemålningen härrör från 1753 och utfördes av provinsialmålaren Christian Holst.

Predikstolen av ek var tidigare målad men avlutades i slutet av 1800-talet. Troligen är den tillverkad 1583. Det var ett årtal som fanns på den numera försvunna baldakinen. Underredet, trappan och räcket är i sin helhet från 1891.

Bredvid dopfunten står en Bredvid denna står en sandstenskolonnett, som skonats från det gamla tornet då det delvis revs 1722.

Dopfunten är troligen från mitten av 1100-talet, och har på skålens utsida fyra bevingade gestalter, uthuggna i hög relief.
De antas föreställa de fyra evangelisterna. Dopfatet av mässing dateras till 1600-talets slut.

På orgelläktaren står en orgeln från 1947, tillverkad av A Mårtenssons orgelfabrik, men orgelfasaden är från 1891. En digital orgel är sedan 2008 placerad i kyrkorummet.

Kyrkans nattvardssilver bär årtalet 1641. En dopskål av silver är skapad av hovjuvelerare Wiwen Nilsson, som var en av 1900-talets internationellt mest uppmärksammade silversmeder.

Söder om kyrkan finns flera romanska gravmonument av höörsandsten från slutet av 1100-talet. En av gravarna har en trapetsformad täckhäll, som ligger innanför två rundade gavelstenar, dekorerade med framställningar av Majestas domini och Agnus dei.
Invid har man också lagt ett antal äldre gravstenar som man hittat under entrégrinden. Två av dessa tros också vara romanska.
Stacks Image 301130