Stacks Image 250064

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun
Bara kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bara kyrka

När kyrkan uppfördes under slutet av 1100-talet helgades den åt jungfru Maria. Det var då en liten romansk kyrka med långhus, ett mindre kor och i öster en avrundad absid. Ingången till kyrkan låg mitt på södra långsidan, och vi kan fortfarande ana var den senare igensatta porten fanns.

På 1400-talet byggdes många av de tidigmedeltida kyrkorna om, så även Bara kyrka. Ombyggnaden innebar bland annat att endast långhuset stod kvar efter att koret med absid rivits. Samtidigt försågs kyrkan med valv. I slutet av 1400-talet byggdes också tornet klart. Eventuellt höjdes tornet vid en renovering på 1600-talets början. Och ungefär samtidigt tillkom den utbyggnad som idag är sakristia. Tidigare hade denna del av kyrkan, som kallas Herrskapskyrkan varit både gravkor och separat avdelning för herrskapet Beck-Friis på Torups slott.
Under 1800-talet flyttades ingången till tornet och vapenhuset i söder revs. På 1880-talet gjordes en inre större renovering då kyrkan bland annat fick ny inredning och orgel. 1913 flyttades sakristian till norra delen av Herrskapskyrkan, som 1951 inreddes i sin helhet till sakristia.

Altarring, bänkar och predikstol är från 1800-talet. Altaruppsatsen, som troligen är skapad av träsnidaren Johan Kremberg införskaffades förmodligen i samband med en renovering i början av 1600-talet. I centrum finns en målning med korsfästelsemotiv.
I överstycket finns en målning med motivet Lammet och fanan, och på sidostycken finns vapensköldar för ätterna Grubbe, Laxmand och Ulfstand.

I en nisch i korets nordöstra hörn finns ett medeltida sakramentsskåp försett med en liten gallerdörr i ålderdomligt smide.

Predikstolen från 1885 är ritad av E Jacobsson.

Han har troligen också samtidigt ritat orgelfasaden, där en orgel byggd 1883 av AV Lundahl, Malmö, står placerad. Denna orgel har senare byggts om.

Det äldsta inventariet är dopfunten som i många år var förvarad på historiska museet i Stockholm efter att under en tid varit blomsterkärl på Torups slott. Dopfunten har också en tid suttit inmurad i kyrkväggen. Nu har den dock åter sin ursprungliga funktion, precis som när kyrkan var nybyggd på 1100-talet.

Till kyrkan hör också en dopfunt från sent 1800-tal i gjuten cement och konststen, terrazzo. Den är placerad i vapenhuset - där det också bland annat finns flera gravstenar från gravar som en gång utgjort kyrkans golv, liksom en vapentavla i sten.
Här i vapenhuset finns också den gamla originalklockan med inskription som berättar att den blev stöpt 1485 av Herman Klockstöper från Lund.

Kyrkans stora klocka från 1898 och omgjuten 1961 av M&E Ohlssons Klockgjuteri och Armaturfabrik, Ystad. Lilla klockan från 1898 gjuten av JA Beckman & Co, Stockholm.
Stacks Image 250095