Stacks Image 289466

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Mörarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Mörarps kyrka

Mörarps kyrka byggdes under slutet av 1100-talet., men det är inte säkert att koret och absiden är uppförda samtidigt. som byggmästare har föreslagit den så kallade Mörarpsmästaren.
I långhuset finns portaler i både norr och söder, för männen respektive kvinnorna. Långhusväggarna har också var sitt ursprungligt fönster, liksom även i absidens östvägg.
Med sin yta på 64 meter var den romanska kyrkan i Mörarp den minsta i Luggude härad.

Kyrkan fick valv i flera etapper. Under 1300-talet slogs ett höggotiskt kryssvalv i koret och i början av 1400-talet slogs sengotiska stjärnvalv i långhuset. Och under senare delen av medeltiden, förmodligen under 1400-talets andra hälft, byggdes kyrkan ut åt väster.
Samtidigt byggdes troligen också vapenhus både i norr och i söder.
Det norra byggdes vid 1700-talets mitt om till gravkor för släkten Rosensparre och det södra revs 1830.

Tornet byggdes först under 1600-talet, och en omfattande renovering av tornet gjordes senare under 1800-talet.

I kyrkan finns kalkmålningar från tre olika tidsperioder, 1400-talets första hälft, 1400-talets andra hälft respektive 1500-talets andra hälft.
De två östligaste stjärnvalven i långhuset har de äldsta målningarna som troligen kan tillskrivas den så kallade Mörarpsgruppen. I ett par av valvkapporna finns också ett textband och en målning med en blomma i en vas, kanske en symbol för livets träd. Och intill triumfbågen finns en inskrift vilken har tolkats som årtalet 1432 och namnet Johannes Bennikini, församlingens präst.
På det västligaste valvet i långhuset finns enklare kalkmålningar tillkomna under andra halvan av 1400-talet. Dessa består av en scen med Kristus på korset, Markus med en dubbelbåge och en fågel, ett vildsvin och en grotesk figur.
I koret finns målningar från 1500-talets andra hälft, där motivet är den yttersta domen.

Altaruppsats från 1634 utfört av snidad ek i senrenässansstil. Uppsatsen består bland annat av en målad framställning av en kalk, Kristus på korset och korslammet, samtliga utförda 1783 av Johan Luthman. Dessa kom på plats efter att altaruppsatsen flyttades till sin nuvarande plats, då den också stympades något.

Predikstolen från 1620 har på korgen framställningar av evangelisterna liksom Christian IV:s namnskiffer. Under baldakinen hänger en sol som tillverkades för altaruppsatsen 1768.

Ett Carl XI:s vapen från 1689 av snidat trä hänger över tornbågen i långhuset.

Dopfunten är från 1100-talets mitt och är eventuellt gjord av stenmästaren bakom kyrkan, den så kallade Mörarpsmästaren vars riktiga namn vi inte känner. Funten påminner mycket om dopfunten i Kropps kyrka som även den är både fyrsidig och figurprydd samt också brukar betraktas som en av de äldsta skånska dopfuntarna. Funten som är tillverkad av Höörsandsten är försedd med ett uttömningshål.

I kyrkan finns även ett krucifix från andra halvan av 1400-talet, som troligen tillverkats av någon verkstad här i Skåne.

Kyrkans nuvarande orgel med tjugo stämmor fördelade på två manualer och pedal byggdes år 1938 av Theodor Frobenius i Köpenhamn. Tre stämmor är bevarade från kyrkans föregående orgel byggd år 1895 av Åkerman & Lund, Stockholm.

Av kyrkans klockor är en enligt en gammal anteckning möjligen medeltida.
Stacks Image 289493