Stacks Image 256098

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Degeberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Degeberga kyrka

Degeberga kyrka följer en historik som är ganska vanlig när det gäller landsortskyrkor i det Skånska landskapet. Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet, och torn liksom valv tillkom i början av 1400-talet.

Tornet har bevarats, men efter en genomgripande ombyggnad på 1860-talet finns det inte mycket kvar av medeltidskyrkan. Då revs bland annat absid och valv och en 18 meter lång och 16 meter bred tillbyggnad gjordes åt söder. Årtalet 1863 står över huvudingången, tillsammans med initialerna RS och MH, vilka står för Rudolf Stjernsvärd som vid den här tiden var kyrkans patronus, och dennes hustru Maria Hagerman.

I mitten av 1920-talet genomf
ördes en större restaurering av kyrkan under ledning av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Då gjordes bland annat kyrkorummet kortare genom att den södra delen av tillbyggnaden från den tidigare förändringen från mitten av 1800-talet indelades i två våningsplan.
Och i början av 1960-talet utf
ördes en ny restaurering av kyrkan under ledning av Eiler Graebe, då bland annat tornrummet inreddes till dopkapell. I den tidigare dörröppningen finns sedan dess ett litet blyinfattat fönster.

Den gamla predikstolen skänktes till kyrkan redan 1592, efter det att Henrik Brahe på Vittskövle hade tillfrisknat efter en svår sjukdom, genom att efter en uppenbarelse under en skogsvandring, be den Heliga Trefaldighet om hjälp. Det var hans hustru som skänkte predikstolen som ett tack för detta tillfrisknande med inskriptionen "Hielp vos du Hellige Trefoldigheid. Mit hop hos Gud Allen".
Dess fem dekorativa bildfält var ursprungligen prydda med inläggningar i lönn, mahogny och ebenholts. När predikstolen byggdes om på 1740-talet blev fälten täckta med målningar av Niklas Ekekrantz. Vid en stor ombyggnad av kyrkan drygt 100 år senare ansågs dessa målningar vara vanprydande och man målade dem över med grå färg. När man tog bort färgen vid en ännu senare restau rering på 1920-talet fann man på ett av fälten — det närmast östra väggen — den ursprungliga utsmyckningen.
Detta arbete med inläggningar av olika träslag är ytterst sällsynt och ett av de få bevarade exemplen från slutet av 1500-talet. Man hade tänkt återställt även övriga fyra fält i ursprungligt skick med det vågade man sig inte på. Predikstolen hade varit söndertagen vid ombyggnaden på I700-talet och man befarade att den nu var för bräcklig för att tåla en sådan operation till. Att predikstolen blev felaktigt sammansatt av 1760-talets hantverkare ser man om man försöker läsa Henrik Brahes bön. Texten har blivit omkastad.

Dörren till predikstolens trapphus är också försedd med målade fält.

Altarskåpet som kom på plats vid renovering på 1920-talet, her fem skulpturer föreställande en Kristus-gestalt, den unge Jesus som 12 år gammal besökte templet i Jerusalem, här omgiven av de fyra evangelisterna. Lukas, överst till vänster. Matteus, nederst till vänster. Markus, överst till höger och Johannes nederst till höger. Altarskåpet är ett verk av Ivar Johnsson, bördig från grannförsamlingen Vittskövle, och som under många är, fram till sin död 1970 hade sin bostad och ateljé på Söder Mälarstrand i Stockholm.

Orgelläktaren är från 1926. På barriären syns bibliska motiv tillverkade 1741 av bildhuggare Niclas Ekekrantz, Kristianstad. Från början var de fjorton till antalet och smyckade den läktare som uppfördes på 1700-talet.

1966 fick kyrkan en ny orgel byggd av Jehmlich Orgelbau i Dresden i dåvarande Östtyskland. Firman som bildades 1818 finns fortfarande kvar och drivs nu av sjätte generationen Jemlich.
Stacks Image 256129