Stacks Image 286920

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborg kommun
Lilla Slågarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lilla Slågarps kyrka

Den 19 juni 1749 passerade Carl von Linné Lilla och Stora Slågarp. I reseprotokollet kan man läsa följande beskrivning:
"Kyrkorna stora och lilla Slågerup, som lågo 2 mil ifrån Malmö, stodo så nära intil hwarandra, at jag twiflar om i hela Swerige någonstäds, på landsbygden, finnas twenne kyrkor, så nära intil hwarandra". Linné fastställer också kyrkornas avstånd till "4 bösse-skott". Måttenheten musköthåll var vid mitten av 1700-talet ett etablerad mått som motsvarade cirka 225 meter. von Linné tog till lite i överkant. Enligt honom var avståndet 900 meter, men det är bara knappt 700 meter mellan kyrkorna!

Sedan den gången von Linné besökte orten har förändringar skett. Stora Slågarps kyrka finns visserligen kvar, men har bland annat fått ett torn, och den gamla Lilla Slågarps kyrka är riven och ersatt med en ny kyrka.

Drygt tio år innan rivningen uppmättes kyrkan av Carl Georg Brunius, som kunde berätta att den gamla kyrkan under medeltidens slut hade försetts med kryssvalv av tegel. Enligt Brunius har kyrkans murar bestått av gråsten med fot och taklister av sandsten.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1868, ritad av byggmästaren Peter Christian Sörensen, medan kyrktornet hade uppförts till den gamla kyrkan redan 1823. Men toppen på tornet föll inte alla i smaken, och under en visitation 1884 ansåg biskop Flensburg att man skulle ”ersätta lanterninen med en mera passande avslutning”. Men ingen förändring skedde och den trubbiga avslutningen på tornet har fått vara kvar.

De båda kyrkklockorna är ursprungligen gjutna i Malmö på 1700-talet av Andreas Wetterholtz. Lillklockan blev omgjuten så sent som 1948.

Det var dock ingen självklar lösning att riva den gamla romanska kyrkan som byggts till och om genom alla tider sedan tidig medeltid. Så sent som 1847 gjordes ritningar till en utvidgning av Lilla Slågarps gamla kyrka. Ett förslag om att slå samman Lilla och Stora Slågarp och riva kyrkan i Stora Slågarp vann man inget gehör för.

Eftersom det i Lilla Slågarp endast fanns en bondgård på 1600-talet och idag endast tre skånelängor och en bondgård så kan man undra varför man behövde bygga en ny större kyrka?
Orsaken kan skivas kyrkoherden Per Lindsjö som vid denna tid samlade så stora åhörarskaror att sittplatserna inte räcke till. Det var den stora väckelserörelsen under 1800-talet som gjorde att den nya kyrkan i Lilla Slågarp fick de väldiga dimensioner som vi ser i dag. Ett foto av kyrkoherden Per Lindsjö finns vid sidan av predikstolen.

Altaruppsatsen snidades under 1600-talet men kompletterades med en altartavla under 1700-talet. Altartavlan som visar Korsnedtagningen målades 1790 av konstnären Martin David Roth. Han föddes 1756 och var son till klockaren iSlågarp. Efter studier vid Lunds universitet och vid Kongl. Målare och Bildhuggare Academien anställdes Roth 1783 som
ritmästare vid Lunds universitet. De altartavlor som bevarats av Roth finns förutom i Lilla Slågarps kyrka även i Burlövs, Uppåkra och Örkeneds kyrkor.

Dopfunten av sandsten är från en tidigare medeltida kyrkan. När den nuvarande predikstolen från 1868 kom på plats kasserade man den gamla predikstolen som hade formen av en snäcka. Efter en tid kom denna äldre predikstol att placeras i Stora Slågarps kyrka där den ännu finns kvar. i kyrkan finns en gravsten från 1500-talet som tidighare låg i golvet framför altaret i den gamla kyrkan. Stenen är över Johanna Sparre och Anna Bille. Johannas far Henrik Åkesson Sparre var en av de största jorddrottarna i Skåne. Johanna var gift två gånger, och Anna Bille var hennes dotter i hennes första äktenskap med Erik Bille.

En annan stor gravsten hittar vi i vapenhuset. Stenen som är över Jonas Åkesson lades av dennes åtta söner och två döttrar. Jonas Åkesson var kronobefallningsman över Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader och var när han dog 1708, 53 år gammal. Han blev stamfader åt en släkt av ämbetsmän, kyrkomän och statsmän.
Stacks Image 286947