Stacks Image 300266

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Hemmesdynge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hemmesdynge kyrka

När Hemmesdynge kyrka, som är från 1100-talet, byggdes till under mitten 1800-talet bevarade man murdelar från den ursprungliga medeltida kyrkan. Bland annat är portalerna på långskeppets norra och södra sidor troligen de ursprungliga. Även korets båda valv är från 1100-talet.
På 1400-talet slogs ytterligare två något bredare valv över långskeppet, och vid 1800-talets mitt ett tredje valv och tornet.

När kyrkan byggdes till då vid mitten av 1800-talet togs mycket av det gamla bort. Efter långa och svåra diskussioner i sockenstämman byttes alla gamla fönster mot nya, större, och vid omputsningen av kyrkan försvann samtidigt de medeltida valvmålningarna. Man hade även tänkt förändra det gamla koret, men detta räddades tack vare arkitekten Carl George Brunius, som upplyste sockenstämman om att koret var en märkvärdighet.

Att kyrkan byggdes till berodde på att befolkningsmängden ökade på Söderslätt.

Altartavlan som kom på plats till julen 1862 är utförd av målaren Dahlberg i Ystad, föreställer Jesus i Getsemane.
Församlingen hade först på prov satt upp en altartavla som man funderade på att köpa från Källstorps kyrka. När Dahlberg presenterade fyra förslag på motiv valde man istället att ge honom i uppdrag att måla en altartavla till en kostnad av 300 riksdaler silvermynt.

Den gamla altartavlan som bland annat återgav den Heliga Nattvardens instiftande såldes på auktion sommaren 1853.

Under altartavlan stod ett citat ur Canticum canticorum, som ordagrant översatt från latinet betyder Sångernas sång, eller med korrekt Den vackraste sången. Det handlade alltså om ett kapitel ur Höga visan.

1901 fick dekorationsmålare P Cederholm uppdraget att måla kyrkans interiör.

Från den gamla kyrkan finns bevarat det Svenska kungsvapnet från 1698, med Karl XII:s monogram och texten ”Fruchten Gudh Ären Konungen”.

I kyrkan, som troligen en gång varit helgad åt Jungfru Maria, och därför också i bland kallas Sankta Maria kyrka, finns en skulptur av just Jungfru Maria.

Här finns också en gammal dopfunt från 1100-talet. När man på 1600-talet slutade att sänka ned hela barnet vid dopet inköptes mässingsfatet som ligger ovanpå funten.

Predikstolen som är den tredje i ordningen i kyrkan, är ritad av arkitekten och hovintendenten Johan Erik Söderlund, och har på de fem fälten på korgen kyrkliga motiv målade; rosor, liljor, sädesax, vindruvor och palmblad.

Den första orgeln i den ombyggda kyrkan uppfördes under andra halvan av 1850-talet av orgelbyggare J L Larsson i Ystad. Redan efter mindre än trettio år ansågs orgeln vara mycket bristfällig, men det dröjde till 1930 innan kyrkan fick en ny orgel byggd av A Magnussons Orgelfabrik.

I samband med enskiftet flyttades prästgården ut från byn. Den dåvarande kyrkoherden, Johan Hindbeck, lät bygga den nya prästgården och anlade en märklig park utformad efter grundplanen till domkyrkan i Lund. Parken som numera är privat, fick ett nyplanterat träd för var och en av årets dagar. I en av de forna prästgårdsflyglarna finns idag ett hembygdsmuseum.
Stacks Image 300297