Stacks Image 289611

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sölvesborgs kommun
Mjällby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Mjällby kyrka

Mjällby kyrka är byggd delvis på initiativ av riksdagsmannen Knuth Persson i Hörby, som representerade bondeståndet, och som kallades ”Mjällby kung”.
Ritningarna är osignerade men troligen ritades kyrkan av arkitekten vid Överintendentsämbetet Jacob Wulff.
Bygget hade påbörjats under de ekonomiskt svåra krisåren 1788 till 90 och kunde fullbordas först efter krigsslutet 1791.
När kyrkan byggdes ersatte den en romansk tvåtornig 1100-talskyrka av sten och tegel, vilken i sin tur lär ha ersatt en tidigare träkyrka. Ursprungligen lär dock platsen på hednisk tid varit en offerplats.

Den förra kyrkan i Mjällby var under medeltiden bland annat känd för sitt stora triumfkrucifix, med en relikgömma under kristusbildens bröstkorg. Detta kors finns numera att se på Blekinge Museum i Karlskrona.

När kyrkan renoverades på 1890-talet murades korväggens runda fönster igen, men har senare markerats som nischer i fasaden. Samtidigt blev tak och väggar invändigt rikt dekorerade efter förslag av Stockholmsarkitekten Agi Lindgren, men av dessa målningar är bara takdekoren bevarad.

Kyrkan restaurerades åter igen 1920 av arkitekten Theodor Wåhlin, och då flyttades bland annat predikstolen altaret. Kyrkan har sedan restaurerats både på 1940 och 1970-talet.

I den nuvarande kyrkan finns flera vackra och intressanta historiska föremål ifrån bland annat renässansen.

Altaruppsatsen från 1621 är donerad till kyrkan av Tage Tott, dansk länsherre på Sölvesborgs slott som även går under namnet ”Skåne-kungen”.
I samband med att korväggen fick sin så kallade grisaillemålning 1839 kortades uppsatsen ned för att anpassas till målningen.

Även dopfunten är från 1620-talet, emedan predikstolen är tio år äldre.

Nedanför altaret kan vi se bilder av de fyra så kallade kyrkofäderna. Här visas Ambrosius av Milano, Augustinus, som är det latinska västerlandets mest betydande kyrkofader, Hieronymus som är mest känd för att han översatte Bibeln från grekiska och hebreiska till latin, och därför skyddshelgon för översättare och bibliotekarier. En av bilderna föreställer också påven Gregorius I.

Orgeln är byggd 1972 av Mårtenssons orgelfabrik AB i Lund, men fasaden tillhör kyrkans orgel från 1885, ritad av arkitekt Ludvig Peterson.

En del adliga familjer har fått sin gravplats i och invid kyrkan, men även en engelsk sjöofficer, Thomas West Cope fick 1810 sin sista vila på Mjällby kyrkogård.
Legenden ber
ättar att den enbart 22 år gamle officeren, skall ha varit sjuklig redan vid avseglingen från Storbritannien.
Officeren f
öräldrar skall dock ha framfört ett önskemål till ett högre befäl: ”Ifall att vår son avlider i främmande land, så önskar vi att han må vila i vigd jord”. Exat var hans grav finns vet vi inte idag, men det berättas att han ska ha begravts på västra delen av Mjällby kyrkogård. Legenden berättar också att de tre skovlar mull, som lades på hans kista under begravningsakten, hade medförts ifrån Storbritannien.
Stacks Image 289638